2020

Wolfcon

Photo ops, panels, signing sessions and meet & greets with your favourite Teen Wolf actors

2020

Wolfcon

Photo ops, panels, signing sessions and meet & greets with your favourite Teen Wolf actors

WOLFCON 2018 IMPORTANT

*** WOLFCON 2018 *** Wolfcon will take place on 27-29 july 2018 in the Park Plaza Amsterdam Airport. You can meet #Teenwolf actors there! Tickets are for sale at wolfcon.theconfactory.com The registration where you get everything you need for Wolfcon is on friday 27 July! See you there! ***REGISTRATION*** The registration friday will be from approximately 4pm to 8pm like Continue Reading

Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen/entree passen

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen zijn van toepassing op iedere overeenkomst en iedere aanbieding of kortingsactie die tot stand komt tussen The Con Factory en de persoon die een toegangsbewijs/entree pas voor een door The Con Factory georganiseerd evenement bestelt/koopt of wint door middel van een win actie (hierna te noemen: de "klant"). Deze Algemene Voorwaarden gelden ook indien toegangsbewijzen middels een door The Con Factory goedgekeurde derde partij en/of echter niet uitsluitend win acties worden verstrekt.

Onder evenement wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan uitvoeringen, conventies, festivals, seminars, congressen en / of andere manifestaties in de ruimste zin des woord.

Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle gebouwen, terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het evenementen complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de klant, bezoeker, gast, vertegenwoordiger en/of bezoekers voogd wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen The Con Factory en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij The Con Factory dan wel een door The Con Factory goedgekeurde derde partij bestelt/koopt of wint door middel van een win actie.

Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door The Con Factory verstrekt document.
Dit kan zijn een e-ticket wat voor controle bij registratie moet worden afgegeven in combinatie met het laten zien van een geldig foto ID bewijs, wat vervolgens het recht geeft op het daadwerkelijke toegangsbewijs.

Het toegangsbewijs staat op naam en is niet overdraagbaar, tenzij schriftelijk anders gecommuniceerd door The Con Factory.
Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft uitsluitend toegang aan één persoon.

De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van The Con Factory.
Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement en eventuele, zoals omschreven op toegangsbewijs, extra activiteiten mits van toepassing.

Toegangsbewijzen staan op naam en geregistreerd op overige gegevens van de klant en het is de klant zijn eigen verantwoording om ervoor te zorgen dat deze naam en deze gegevens corresponderen met de naam zoals aangegeven op zijn of haar ID kaart. Corresponderen deze gegevens niet, dan mag The Con Factory de klant toegang weigeren.

Wanneer op het toegangsbewijs niet de naam van de houder vermeld staat zal alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement toegang krijgen. The Con Factory mag er van uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). The Con Factory is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door The Con Factory dan wel een door The Con Factory goedgekeurde derde partij verstrekte toegangsbewijs.

Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, beschadiging, verlies of misbruik van het toegangsbewijs.

Alleen aanschaf bij The Con Factory of goedgekeurde derde partijen en win acties garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

Het toegangsbewijs wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de klant verstrekt. Indien de klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via e-mail kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Het verstrekken van de juiste email gegevens is de klant zijn eigen verantwoording. The Con Factory kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

The Con Factory behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te bestellen toegangsbewijzen, en de klant is alsdan verplicht om zich aan het door The Con Factory gestelde maximum te houden.

Verbod doorverkoop en dergelijke

De klant is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met The Con Factory.

De klant is jegens The Con Factory gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en ieder onderdeel daarvan.

De klant die met uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van The Con Factory zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als klant opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens The Con Factory voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomen.

Mocht de klant verhinderd zijn en niet naar het evenement kunnen komen, dan is The Con Factory niet verplicht tot restitutie van een deel van of het gehele aankoop bedrag.

Indien de klant zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de klant een direct opeisbare boete van € 5.000, - per overtreding aan The Con Factory verschuldigd en € 2.000, -voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt onverminderd het recht van The Con Factory om van de klant bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden of nog te lijden schade te vorderen.

Overige verplichtingen van de klant

De klant is verplicht de algemene voorwaarden en regels met betrekking tot de het kopen van een toegangsbewijs en de regels, voorwaarden en gedragsregels met betrekking tot het evenement ten alle tijden te hebben gelezen en na te komen.

De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan fouillering bij bezoek van het evenement.

De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. De klant is verplicht om op verzoek van The Con Factory, de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, beveiliging, de staff en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om The Con Factory onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur) - wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of alcoholhoudende dranken mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.

Het is toegestaan om foto -, film- en andere opnameapparatuur mee te nemen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, maar deze mogen alleen gebruikt worden in de ruimtes waar het uitdrukkelijk is aangegeven door The Con Factory. Houdt de klant zich niet aan de regels dan kan er inbeslagname van deze apparatuur voor de duur van het evenement worden toegepast. The Con Factory aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of bewaring genomen zaken.

Registratie van het evenement in ruimtes waar het niet is toegestaan in welke vorm dan ook, waaronder begrepen fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids -, en/of beeldopnamen, is verboden, alsook nadruk van en/of overname uit het programma (-boekje), posters en andere drukwerken. Alle zodanige registraties zullen in beslag worden genomen en zonder meer worden vernietigd.

Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, kan de klant alleen weer naar binnen met geldige toegangsbewijs en ID kaart.

De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften(waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van The Con Factory, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, staff, beveiliging, vrijwilligers die in opdracht van The Con Factory handelen, de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

Rechten van The Con Factory

Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze Algemene Voorwaarden is The Con Factory gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan The Con Factory, al dan niet via een door The Con Factory goedgekeurde derde partij, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

The Con Factory behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien The Con Factory dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is The Con Factory gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij of zij hierdoor lijdt.

De artiesten en The Con Factory zijn gerechtigd om van het evenement en de activiteiten beeld -en/of geluidsopname te (laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.
Met het betreden van het evenement geef je de artiesten en The Con Factory toestemming om opnamen voor promotiedoeleinden voor zichzelf of ten behoeve van hun partners of sponsors te mogen maken en te gebruiken.

Aansprakelijkheid The Con Factory

The Con Factory is aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan The Con Factory toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen The Con Factory is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komt: a) gevolgschade; b) immateriële schade; c) schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen, vrijwilligers of staff niet direct in dienst bij The Con Factory.

Het betreden van de plaats waar het evenement plaats vindt en het bijwonen van het
evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat The Con Factory geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld Gehoor -, gezichts - en andere lichamelijke stoornissen.

The Con Factory zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Het is de klant zijn eigen verantwoording om ervoor te zorgen dat hij of zij kennis heeft van het programma en op tijd is bij aangekondigde activiteiten tijdens het evenement. Mocht de klant in de problemen komen met tijden van verschillende activiteiten, dan is het aan de klant zelf om dit te communiceren aan The Con Factory of aan de staff, zodat deze ruime tijd hebben om hiervoor een passende oplossing te vinden. Het bijwonen van activiteiten is geheel de verantwoording van de klant zelf en het missen van of te laat arriveren bij een activiteit is op geen enkele wijze aanleiding tot restitutie van eventuele (delen van) betalingen of gekochte activiteiten.

Aanvangstijden zoals vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren of de aanvangstijd ongewijzigd is.

The Con Factory is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. The Con Factory is evenmin aansprakelijk voor wijzigingen in het programma van evenementen.

The Con Factory is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Persoonsgegevens

The Con Factory verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacybeleid en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Voornoemd privacybeleid is beschikbaar via http://www.theconfactory.com/privacybeleid

Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en The Con Factory bestaat is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen The Con Factory en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter. The Con Factory is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.